Podmínky služby

Podmínky služby

Všeobecné obchodní podmínky („VOP“)

V těchto VOP zastupuje mužská forma osoby každého pohlaví.

1. Platnost VOP

Tyto podmínky platí pro všechny smlouvy, které jsou uzavírány přes online obchod „shop.allergosan.com“ mezi spol. APG Allergosan Pharma GmbH a spotřebitelem.
Spotřebitelem je každá fyzická osoba, které jedná v obchodním styku za účelem, který nelze přičíst její profesní nebo podnikatelské činnosti.

2. Uznání VOP

Zákazník bere tyto VOP – ve znění platném v době objednávky – na vědomí a společně s učiněním příslušné objednávky s nimi vyjadřuje svůj souhlas.

3. Uzavření smlouvy

a. Internetová prezentace společnosti APG Allergosan Pharma GmbH

Prezentace produktů na těchto webových stránkách nepředstavuje z právního hlediska závaznou nabídku. Jedná se o výzvu zákazníkovi, aby sám učinil nabídku. Nabídku v právním slova smyslu učiníte jako zákazník vytvořením objednávky, kdy po dokončení procesu objednávání kliknete na tlačítko „Koupit nyní“. Touto objednávkou zůstáváte vázáni po dobu 2 týdnů, což znamená, že pokud vaši objednávku v této lhůtě přijmeme, byla smlouva závazně uzavřena. Potvrzení o přijetí objednávky proběhne bezprostředně po jejím odeslání automaticky zasílaným e-mailem. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy oznamujeme samostatným e-mailem, a to jakmile zboží opustí náš sklad (potvrzení expedice nebo objednávky), nebo nejpozději při dodání zboží.

b. Proces objednávky

Kupní smlouva se uzavírá se společností APG Allergosan Pharma GmbH. Z přehledu sortimentu online obchodu na adrese shop.allergosan.com si zákazník může vybrat požadované zboží, a to kliknutím na tlačítko „Přidat do nákupního košíku“. Vybrané zboží je během návštěvy zákazníka na webových stránkách shop.allergosan.com dočasně uloženo do nákupního košíku. Proces objednávání pokračuje kliknutím na tlačítko „K pokladně“ vedle seznamu zboží v nákupním košíku. Na další straně je zákazník vyzván, aby se do online obchodu přihlásil, pokud již zde má vytvořený účet, nebo aby se nově zaregistroval, příp. dále pokračoval jako host. Zákazník poté vybere fakturační adresu, způsob zaslání a adresu dodání dle svého výběru. Poté zvolí způsob platby a zadá údaje nutné k provedení platby. Při volbě externích platebních služeb, jako je např. PayPal, je zákazník následně přesměrován na externí webové stránky příslušného poskytovatele platební služby. Před odesláním objednávky jsou shrnuty relevantní údaje, jež se této týkají, v „Přehledu objednávky“. Zákazník může v tomto přehledu objednávky znovu zkontrolovat své údaje a případně je opravit, než objednávku odešle společnosti APG Allergosan Pharma GmbH kliknutím na tlačítko „Nyní koupit“. Kliknutím na tlačítko „Nyní koupit“ učiní zákazník závaznou nabídku na koupi zboží, které si předtím vybral.

c. Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky zašle společnost APG Allergosan Pharma GmbH na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem informační e-mail, v němž potvrdí přijetí objednávky a shrne její obsah (dále jen „potvrzení objednávky“). Potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí nákupní nabídky zákazníka společností APG Allergosan Pharma GmbH. Pokud spol. APG Allergosan Pharma GmbH odmítne uzavření smlouvy, neprodleně to e-mailem oznámí zákazníkovi.

4. Ukládání smluvního textu

Text smlouvy, tedy údaje zákazníka zadané v rámci procesu objednávání, společnost APG Allergosan Pharma GmbH ukládá a zákazník do něj může nahlédnout pomocí odkazu „Můj účet“ v části „Moje objednávky“. Nezávisle na tom odešle společnost APG Allergosan Pharma GmbH potvrzení objednávky a tyto VOP na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.

5. Cena

a. U všech cen se jedná o celkové ceny, ty obsahují náklady na balení, jakož i zákonnou daň z obratu (daň z přidané hodnoty).

b. K uvedeným cenám výrobků se ještě připočítávají náklady na jejich přepravu. Bližší informace týkající se nákladů na přepravu zjistíte u jednotlivých nabídek těchto služeb a zde >

6. Dodací podmínky

Dodáváme pouze formou zaslání zboží. Vlastní vyzvednutí zboží není, bohužel, možné. Nedodáváme do automatů na výdej balíků (tzv. balíkomaty).

Nebylo-li ujednáno jinak, probíhá dodání na adresu uvedenou zákazníkem. Dodání se uskuteční neprodleně.
V případě poškození zboží během přepravy musí zákazník škodní událost neprodleně nahlásit příslušné přepravní společnosti a u ní uplatňovat nárok na náhradu škody.

Vyvstanou-li při dodávání překážky ze strany dodavatelů nebo výrobců, nenese za ně společnost APG Allergosan Pharma GmbH žádnou odpovědnost. Pokud je dodání nebo dodržení sjednané doby dodání nemožné kvůli okolnostem, za které společnost APG Allergosan Pharma GmbH nenese odpovědnost, je tato oprávněna od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. Tuto skutečnost dá společnost APG Allergosan Pharma GmbH zákazníkovi neprodleně na vědomí. Nároky na náhradu škody jsou v takovémto případě vyloučeny.

7. Splatnost a výhrada vlastnictví

a. Kupní cena je splatná před dodáním zboží.

b. Dodané zboží zůstává do úplného zaplacení vlastnictvím spol. APG Allergosan Pharma GmbH.

8. Platební podmínky

 1. Společnost APG Allergosan Pharma GmbH akceptuje následující způsoby úhrady: PayPal, platební karty (Visa, Mastercard) a okamžitý bankovní převod.
 2. Při placení platební kartou bude vaše kreditní karta zatížena až po dokončení objednávky. Upozorňujeme na následující: Abyste mohli v online obchodě Institut AllergoSan zaplatit platební kartou, musí být na této aktivována služba 3D Secure. Bližší informace k tomuto získáte u společnosti, která vydala vaši kreditní kartu.
 3. PayPal – účtovanou částku zaplatíte prostřednictvím online poskytovatele platebních služeb, společnosti PayPal. U této musíte být registrováni, případně se zde musíte zaregistrovat. Po prokázání se pomocí přístupových údajů nám můžete potvrdit platební příkaz. Další pokyny obdržíte během procesu objednávání.
 4. Okamžitý bankovní převod – ke stržení kupní ceny převodem z vašeho účtu dojde po dokončení objednávky.
 5. Platí zákonná pravidla ohledně prodlení. Náklady v souvislosti s upomínáním, vynaložené na účelné upomínky nebo vymáhání pohledávky, jsou na faktuře vykazovány zvlášť a mohou být uplatněny od druhé upomínky.

9. Celní poplatky

Objednáte-li si u nás výrobky a tyto si necháte doručit do země, která není členským státem EU, mohou se na ně vztahovat dovozová cla a/nebo daně. Tyto jsou od vás vybrány ihned, jakmile balík dorazí do místa určení. Všechny další poplatky, které mohou vzniknout při celním odbavení, musíte rovněž nést Vy. Na tyto poplatky nemáme žádný vliv. Celní pravidla se v jednotlivých zemích mohou podstatně lišit. Dříve, než u nás učiníte objednávku, kontaktujte ohledně bližších informací svůj místní celní úřad.

Vezměte, prosím, na vědomí, že při těchto objednávkách jste považování za dovozce a musíte dodržovat zákony a nařízení země, do níž naše výrobky dovážíte. V případě přeshraničních dodávek může dojít k otevření vašeho balíku celním úřadem. Pro další informace kontaktujte svůj místní celní úřad.

10. Práva na odstoupení

10.1. POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jako spotřebitel máte při uzavírání smluv na dálku zákonné právo na odstoupení, o čemž bychom Vás rádi dále poučili:

Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy během třiceti dnů bez udání důvodů. Lhůta na odstoupení činí třicet dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzal(a) zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás jednoznačným prohlášením (např. dopis zaslaný poštou, fax nebo e-mail) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzor formuláře pro odstoupení, který však není povinný.

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz

Tel: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
Mail: oesterreich@allergosan.com

K dodržení lhůty pro odstoupení stačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím této lhůty.

Zpětné zaslání

Prostřednictvím následujícího odkazu si můžete vytvořit štítek pro vrácení zboží online a vytisknout si ho pro účely přepravy. Tento, prosím, umístěte na balík: Vytvořit štítek pro vrácení zboží >

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z jiného způsobu doručení než námi nabízeného, nejlevnějšího standardního doručení), a to neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše sdělení o odstoupení od smlouvy.

Využijete-li v případě vícero objednaných výrobků své zákonné právo na odstoupení od smlouvy pouze ve vztahu k části zboží, jste povinni nést náklady na zaslání ve výši, kterou byste byli museli vynaložit, pokud byste objednali pouze zboží, které si ponecháte. Pro toto vrácení peněz používáme stejný platební prostředek, který jste použili v rámci původní transakce, ledaže by s vámi bylo výslovně ujednáno něco jiného; za toto vrácení vám však v žádném případě nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout do doby, než zboží obdržíme zpět nebo dokud neprokážete, že jste je poslali zpět, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. Zboží nám musíte poslat zpět nebo předat, a to neprodleně a v každém případě do třiceti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy, a to na adresu:

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz

Tel: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
Mail: oesterreich@allergosan.com

Lhůta je dodržena, jestliže zboží odešlete před uplynutím třicetidenní lhůty. Upozorňujeme však na to, že právo na odstoupení od smlouvy, příp. právo na vrácení zboží je vyloučeno, pokud bylo v případě zapečetěného zboží toto zapečetění po dodání poškozeno a/nebo odstraněno.

V případě odstoupení od smlouvy nesete přímé náklady na zpětné zaslání zboží; toto se vztahuje na zpětné zaslání v rámci České republiky, stejně jako na zpětné zasílání ze zahraničí; rovněž zde jste to vy, kdo nese přímé náklady na toto zpětné zaslání.

Za případné snížení hodnoty zboží odpovídáte pouze tehdy, je-li toto snížení možno přičítat vašemu nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než za účelem seznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

KONEC POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.2. VZOR pro formulář o odstoupení od smlouvy

(Chcete-li odstoupit od smlouvy, je třeba vyplnit tento formulář a tento nám zaslat.)

Adresa je následující:

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz (Štýrský Hradec)

Tel: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
E-mail: oesterreich@allergosan.com

 1. Tímto odstupuji (odstupujeme) od smlouvy o koupi následujícího zboží, kterou jsem uzavřel (jsme uzavřeli)
 2. Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)
 3. Jméno spotřebitele(ů)
 4. Adresa spotřebitele(ů)
 5. Podpis spotřebitele(ů) (jen v případě písemného sdělení)
 6. Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

10.3. UZNÁNÍ

Odstoupení od smlouvy je možné učinit pouze prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. zaslání dopisu, faxu, e-mailu, viz výše vzor pro odstoupení v souladu se zákonnými požadavky).

10.4. POVINNOST UHRADIT NÁKLADY

Využijete-li svého práva na odstoupení od smlouvy, nesete jako spotřebitel obvyklé náklady za vrácení objednaného zboží.

11. Záruka

a. Není-li uvedeno jinak, platí všeobecné zákonné záruční podmínky: vaše práva v případě věcných a právních vad jsou upravena zákonnými ustanoveními. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za popisy třetích stran, zejména za popisy v rámci zveřejněných recenzí a hodnocení zákazníků.

b. Záruka je vad způsobených zákazníky vyloučena. To zejména v případě neodborné manipulace.

c. Vykazuje-li dodané zboží viditelné materiálové nebo výrobní chyby (také škody vzniklé při přepravě), musí nás o tom zákazník/objednatel okamžitě uvědomit.

d. Poskytuje-li výrobce vlastní záruku, je zákazník povinen uplatňovat z ní vyplývající nároky přímo vůči tomuto výrobci. Odpovědnost společnosti APG Allergosan Pharma GmbH v rámci případu smluvní záruky (garance) je vyloučena, smluvní záruky nejsou ze strany spol. APG Allergosan Pharma GmbH poskytovány.

e. Vaše zákonné právo na odstoupení od smlouvy a práva plynoucí z prohlášení o záruce ze strany výrobce, která mohou být vydána samostatně, příp. přiložena ke zboží, zůstávají ve všech případech nedotčena.

12. Odpovědnost a vyloučení odpovědnosti

V případě téměř všech produktů nabízených na těchto webových stránkách se jedná o výživové doplňky/potraviny určené pro zvláštní medicinské účely (vyvážená dieta). Při jejich užívání je rozhodující odpovědné zacházení, aby se předešlo vedlejším účinkům. To se týká především dodržování doporučeného užívání a dávkování. Dále je třeba před užíváním vzít v úvahu známé nesnášenlivosti ve vztahu k určitým obsaženým látkám.
Výživové doplňky jsou určeny k doplnění běžné stravy živinami nebo jinými životně důležitými látkami, které mají specifický výživový nebo fyziologický účinek, a jsou nabízeny ve formě kapslí, tablet, pastilek, sáčků s práškem, tekutých ampulí, tekutin a prášků nebo podobných aplikačních forem k podávání v dávkovaném množství.

Výživové doplňky nepředstavují v žádném případě náhradu pestré, vyvážené stravy a zdravého životního stylu. V doporučených denních dávkách nemají výživové doplňky v případě zdravých dospělých jedinců žádné vedlejší účinky. Pokud by se však v důsledku individuálních nesnášenlivostí přece jen projevily nějaké vedlejší účinky nebo došlo k poškození zdraví, nepřebírá za toto společnost APG Allergosan Pharma GmbH žádnou odpovědnost. Doplňky stravy je vždy nutno skladovat mimo dosah malých dětí.

Informace na těchto webových stránkách slouží výhradně k popisu výživově specifických nebo fyziologických procesů spojených s nabízenými výživovými doplňky. Naše popisy a jiné údaje k produktům neslouží k účelu stanovení diagnózy, léčby, vyléčení nebo prevence nemoci nebo určitého zdravotního stavu. V žádném případě nejsou zamýšleny k tomu, aby nahradily doporučení nebo léčbu poskytovanou lékařem nebo diagnostikovaly nebo léčily nemoci.

Chcete-li léčit nějakou nemoc, užíváte léky, máte potíže, držíte dietu, jste těhotná nebo kojíte, poraďte se před užitím některého z produktů na základě zde uváděných informací se svým lékařem. Doporučujeme zvolit si lékaře, který má ohledně tématu těchto látek fundované znalosti, neboť jen takový vám bude schopen podat kvalifikovaná doporučení a posoudit případné vedlejší účinky nebo vzájemné interakce s léky.

Veškeré produktové údaje uváděné na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely. Doporučujeme Vám, abyste se nespoléhali pouze na údaje zveřejněné na našich webových stránkách, ale abyste si před užitím, resp. požitím, našich výrobků vždy pečlivě prostudovali etikety, upozornění a pokyny k použití.

a. Dojde-li v důsledku nesprávného užívání produktů nabízených na těchto webových stránkách k vedlejším účinkům nebo škodám na zdraví, nepřebírá za to společnost APG Allergosan Pharma GmbH žádnou odpovědnost. Společnost APG Allergosan Pharma GmbH neodpovídá za tvrzení, přísliby, nepřesné nebo nesprávné údaje o produktech ani za doporučení ohledně užívání, učiněná ze strany různých výrobců těchto produktů.

b. Společnost APG Allergosan Pharma GmbH rovněž neručí za překlepy nebo změny ve složení produktů. Přestože byly informace na těchto webových stránkách pečlivě prověřovány, neručí společnost APG Allergosan Pharma GmbH za úplnost informací uváděných na těchto webových stránkách ani za to, že tyto odpovídají nejnovějšímu stavu znalostí.

c. Nároky na náhradu škody vůči společnosti APG Allergosan Pharma GmbH jsou vyloučeny, jestliže tato společnost nebo její zástupci či pomocníci nejednali úmyslně nebo hrubě nedbalostně.

d. Nedotčena zůstává odpovědnost v důsledku prokazatelných škod spojených s usmrcením, ublížením na těle a zdraví následkem nedbalostního nebo úmyslného porušení zásadních smluvních povinností, nebo pokud je odpovědnost povinně stanovena zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou vadnými výrobky nebo vznikla v důsledku zavinění při uzavírání smlouvy nebo jiných porušení povinností nebo v případě nároků na náhradu věcných škod v důsledku protiprávního jednání. Zásadní smluvní povinnosti jsou povinnostmi, jejichž splnění umožňuje vlastní řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může zákazník pravidelně spoléhat.

13. Vyšší moc

Pokud nám v plnění povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené na dálku zabrání vyšší moc nebo okolnosti, které jsou mimo naši kontrolu, nenese za to společnost APG Allergosan Pharma GmbH žádnou odpovědnost.

14. Právo na započtení pohledávek, zadržovací právo

a. Zákazník není oprávněn započítat si své pohledávky oproti našim pohledávkám, ledaže by byly protinároky zákazníka pravomocně přiznány nebo byly nesporné. Zákazník je také oprávněn k započtení svých pohledávek oproti našim pohledávkám v případě, že uplatňuje reklamace závad nebo protinároky ze stejné kupní smlouvy.

b. Zákazník smí uplatnit zástavní právo jedině tehdy, jestliže se jeho protinárok zakládá na stejné kupní smlouvě.

15. Ochrana údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, zacházíme s nimi důvěrně a za výslovného dodržování předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou v zásadě informacemi, jejichž prostřednictvím může být ztotožněna nebo kontaktována konkrétní osoba. Vaše osobní údaje získáváme a ukládáme tehdy, když s námi navážete kontakt, vyplňujete formuláře, jste aktivní na našich webových stránkách, nakupujete u nás, přihlašujete se k odběru našeho zpravodaje a hodnotíte produkty nebo poskytujete jiná hodnocení.

Tyto osobní údaje shromažďujeme a ukládáme (zpracováváme), neboť jsou nezbytné pro zodpovězení vašich otázek, k tomu, abychom vás mohli informovat a správně zpracovávat vaše objednávky. Dále používáme tyto informace, abychom vám nabídli co možná nejrelevantnější zážitek z nakupování, který odpovídá vašim zájmům. Bližší ustanovení týkající se ochrany údajů jsou obsažena v Prohlášení o ochraně osobních údajů, na něž odkazujeme.

16. Změna VOP / výhrada změny

Tyto VOP jsme oprávněni měnit, je-li to nutné k odstranění dodatečně vzniklých narušení rovnosti nebo k úpravě zákonných nebo technických rámcových podmínek. O každé změně informujeme zákazníka zasláním oznámení s obsahem změněných pravidel na jeho poslední známou e-mailovou adresu. Změna se stává součástí smlouvy, nevznese-li zákazník písemně nebo v textové formě námitku proti jejímu začlenění do smluvního vztahu ve lhůtě šesti týdnů poté, co mu bylo sdělení o změně doručeno.

17. Salvátorská klauzule

Vyjde-li najevo, že některé z ustanovení těchto VOP je neúčinné, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.

18. Jazyk smlouvy

Pro zpětné dotazy, každý projev vůle týkající se obsahu a uzavření smlouvy jsou k dispozici tyto jazyky: němčina a angličtina.

19. Autorská práva

Kopírování nebo reprodukce (včetně vytištění na papír) celých těchto webových stránek nebo i jen jejich částí jsou dovoleny pouze na základě písemného svolení společnosti APG Allergosan Pharma GmbH. Vytištění na papír je dovoleno pouze za účelem vytvoření objednávky u společnosti APG Allergosan Pharma GmbH nebo pro použití jako pomůcky při nakupování. Pravopisné chyby a omyly ve slově a obraze jsou vyhrazeny. Všechna práva jsou vyhrazena.

Podmínky užívání

1. Všeobecné informace

Společnost APG Allergosan Pharma GmbH provozuje webové stránky pod doménou shop.allergosan.com. Pro používání webových stránek shop.allergosan.com je nezbytným předpokladem souhlas uživatele s níže uvedenými podmínkami užívání. Užívání webových stránek znamená, že uživatel přijímá podmínky užívání a všechny ostatní právní texty. V případě, že uživatel tyto podmínky užívání nepřijme, nesmí webové stránky shop.allergosan.com dále používat.

Pokud dojde k porušení všech nebo i jednotlivého ustanovení níže uvedených podmínek užívání, znamená to okamžité a automatické odnětí oprávnění k používání těchto webových stránek. V případě podobných porušení si společnost APG Allergosan Pharma GmbH vyhrazuje vůči příslušnému uživateli / příslušným uživatelům uplatnění všech v úvahu přicházejících nároků (např. nároky plynoucí z poskytnuté záruky, resp. nároky na náhradu škody).

2. Autorská práva

Používání webových stránek shop.allergosan.com je dovoleno výhradně k informačním účelům. Veškerý obsah webových stránek shop.allergosan.com je chráněn autorským právem. To platí nezávisle na tom, zde je obsah nabízen za úhradu nebo bezúplatně. Jakýkoli druh reprodukování, rozšiřování, pronájmu, propůjčování, veřejného zpřístupňování nebo jiného užívání rovněž vždy vyžaduje výslovný, písemný souhlas společnosti APG Allergosan Pharma Gmbh, a pokud takový souhlas neexistuje, je výslovně zakázán. Výjimkou jsou případy, kdy je ve speciálním ustanovení výslovně stanoveno jinak.

Porušení tohoto ustanovení může mít důsledky v oblasti ochranných známek, autorských práv a práva hospodářské soutěže. Společnost APG Allergosan Pharma GmbH si výslovně vyhrazuje veškerá autorská práva a z toho vyplývající užívací práva (právo užívat dílo a právo udělit souhlas s užitím díla).

3. Záruka

Společnost APG Allergosan Pharma GmbH nezaručuje, že webové stránky shop.allergosan.com budou vždy a kdykoli dostupné. Chyby různého druhu mohou zapříčinit nedostupnost těchto webových stránek. Společnost APG Allergosan Pharma GmbH není v žádném případě odpovědná za jistou dostupnost nebo možnost přístupu na tyto webové stránky.

Za obsah uveřejněný na těchto webových stránkách nenese společnost APG Allergosan Pharma GmbH žádnou odpovědnost. Totéž platí pro služby a s nimi související popisy, které jsou případně na těchto webových stránkách poskytovány. Společnost APG Allergosan Pharma GmbH není těmito informacemi vázána a může bez předchozího oznámení provádět změny těchto webových stránek, resp. na nich prezentovaného obsahu.

4. Odpovědnost

Společnost APG Allergosan Pharma GmbH, resp. osoby nebo podniky spojené s touto společností, nejsou bez ohledu na možné zavinění odpovědné za škody jakéhokoliv druhu. Toto vyloučení odpovědnosti se vztahuje na všechny škody, které byly způsobeny používáním těchto webových stránek, nemožností používání těchto webových stránek (výpadky), příp. omezenou dostupností webových stránek a obsahu na nich, zobrazením nesprávného obsahu, zobrazením informací třetích stran, stejně jako zobrazením hypertextových odkazů na adrese obchodu shop.allergosan.com. V případě, že společnost APG Allergosan Pharma GmbH na svých stránkách nabídne bezplatné stažení softwaru, nepřebírá za tento žádnou odpovědnost. Stejně tak nepřebíráme žádnou odpovědnost ani za případné následné škody. Údaje jakéhokoli druhu zveřejněné na těchto webových stránkách jsou nezávazné.

Toto obecné vyloučení odpovědnosti platí nezávisle na základu uplatňovaného nároku, bez ohledu na stupeň zavinění a nezávisle na tom, zda společnost APG Allergosan Pharma GmbH nebo třetí strany či společnosti, které s ní obchodují nebo jsou s ní jinak spojeny, věděly nebo musely vědět o možnosti vzniku škody. Toto vyloučení odpovědnost se vztahuje na smluvní i mimosmluvní nároky.

5. Hypertextové odkazy

Společnost APG Allergosan Pharma GmbH neodpovídá za propojené webové stránky ani za jejich obsah. Hypertextové odkazy uváděné na webových stránkách shop.allergosan.com jsou bezplatnou službou. Společnost APG Allergosan Pharma GmbH nemá žádný vliv na ztvárnění či změny propojených webových stránek, ani na nich nabízeného obsahu. Jestliže hypertextové odkazy odkazují na externí obsahy, neznamená to žádné hodnocení těchto obsahů, na něž se odkazuje.

Společnost APG Allergosan Pharma GmbH zejména nenese odpovědnost žádného druhu za správnost, úplnost, zákonnost, objektivitu a aktuálnost těchto obsahů. Za přístup k informacím, které jsou přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů, odpovídá výhradně uživatel. Pokud uživatelé zjistí, že některý odkaz směřuje na obsah, který je z právního hlediska problematický, žádáme je, aby o tom společnost APG Allergosan Pharma GmbH informovali e-mailem, aby mohl být dotčený odkaz odstraněn.

6. Právní texty

Všechny ostatní právní texty, na něž odkazují tyto podmínky užívání, jsou nedílnou součástí těchto podmínek užívání a podléhají ustanovením stanoveným v těchto podmínkách užívání, a to vždy, jestliže neobsahují speciálnější ustanovení (např. placený obsah).

7. Změny

Společnost APG Allergosan Pharma GmbH má právo kdykoli a bez předchozího oznámení tyto podmínky užívání i všechny ostatní další právní texty měnit. Příslušné platné znění předmětných podmínek užívání je závazné. Všichni uživatelé webových stránek shop.allergosan.com výslovně souhlasí s tím, že příslušná platná verze nabude pro uživatele účinnosti, jakmile znovu navštíví webové stránky shop.allergosan.com a nevznese písemně námitku proti této aktuální verzi podmínek užívání, příp. jiných právních textů.

8. Salvátorská klauzule

Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek užívání, příp. jiných právních textů, nemá vliv na právní účinnost zbývajících ustanovení. V takovém případě se za uzavřená považují veškerá ujednání, která jsou právně účinná a nejvíce se blíží původnímu cíli sledovanému společností APG Allergosan Pharma GmbH.

9. Příslušnost soudu a rozhodné právo

Pokud to zákon připouští, je příslušným soud určený podle sídla spol. APG Allergosan Pharma Gmbh. Všechny právní vztahy se řídí výlučně rakouským právem. Použití ustanovení mezinárodního práva soukromého nebo Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje.