Podmienky účasti

Podmienky účasti

PODMIENKY ÚČASTI a OCHRANY ÚDAJOV INŠTITÚTU ALLERGOSAN

Upozornenie: Z dôvodu lepšej čitateľnosti bol v týchto podmienkach účasti zvolený iba mužský tvar, napriek tomu sa informácie týkajú všetkých pohlaví.

Súťaž organizuje Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH, Gmeinstraße 13, A-8055 Graz, Rakúsko (skrátene „Inštitút AllergoSan“).

Fyzické osoby staršie ako 18 rokov s bydliskom v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Nemecku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, Malte, Monaku, Čiernej Hore, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Švédsku, Slovensku, Španielsku, Česku, Maďarsku, Spojenom kráľovstve alebo Cyprusu (skrátene „účastník“); výnimkou sú všetci zamestnanci Inštitútu AllergoSan.

Účasť v súťaži je bezplatná a prebieha výlučne prostredníctvom účastníckeho odkazu zaslaného odberateľom newslettera AllergoSan prostredníctvom e-mailu.

Pre úspešnú účasť v súťaži musia účastníci splniť nasledujúce požiadavky: (1) ich e-mailová adresa je v čase účasti príjemcom newslettera AllergoSan, (2) kliknúť na odkaz na účasť vo vyššie uvedenom e- poštou v dostatočnom predstihu pred uzávierkou prihlášok a (3) uvedením kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa).

Účasťou v súťaži účastník potvrdzuje svoj súhlas s týmito podmienkami účasti.

Pri určovaní výhercov budú braní do úvahy len tí účastníci, ktorí včas splnili všetky vyššie uvedené požiadavky.

Príslušná cena bude udelená žrebovaním dňa 15.03.2023. Účasť je možná iba počas obdobia súťaže. Odkaz na účasť je možné použiť iba raz na e-mailovú adresu.

Výhra

Ponúkaná je jedna z piatich hlavných cien vo forme ročného zásob produktu Omni Biotic® pri výbere príslušného víťaza. Výhercami hlavnej ceny sú ľudia, ktorí budú vyžrebovaní v lotériovom žrebovaní dňa 15.03.2023. O výhre budú informovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli pri účasti, a následne môžu poslať e-mail s oznámením o produkte OMNi BiOTiC®, z ktorého by chceli získať ročnú zásobu. Ak nevyjadríte svoje želanie o produkte OMNi BiOTiC® do štyroch týždňov od oznámenia vašej ceny e-mailom, cena bez náhrady prepadne a nebude pridelená žiadnemu inému účastníkovi.

Všetci účastníci, ktorí nevyhrajú hlavnú cenu, získajú jednorazový zľavový kód v hodnote 5 € na ďalší nákup v internetovom obchode https://shop.omni-biotic.com/.

Ceny budú zaslané na adresu uvedenú príslušným výhercom. Výherca je ohlásený bez záruky. Platba v hotovosti alebo prevod výhier nie je možný. Vymáhanie právnou cestou je vylúčené. Všetky dane, poplatky a cestovné náklady nesie výhercu.

Ochrana údajov je pre Inštitút AllergoSan samozrejmosťou. Údaje sú spracovávané v súlade so zákonom a nie sú poskytované tretím stranám. Účastník súhlasí s uložením údajov za účelom riadnej realizácie súťaže. Účastníci, ktorí neposkytnú Inštitútu AllergoSan všetky vyššie uvedené informácie, sa nebudú môcť zúčastniť súťaže. Účastníci tiež súhlasia s prijímaním e-mailov od Inštitútu AllergoSan v rámci súťaže.

Uzávierka účasti

Pri určovaní výhercov budú braní do úvahy iba tí účastníci, ktorí spĺňajú súčasné podmienky účasti a ochrany údajov, najmä ktorí zaslali správne potrebné kontaktné údaje Inštitútu AllergoSan. Používanie rôznych mien alebo e-mailových účtov jedným a tým istým účastníkom nie je povolené. Porušenie môže viesť k vylúčeniu zo súťaže.

 

Vylúčenie zo súťaže

Zakázaný obsah od účastníkov bude odstránený bez upozornenia. Inštitút AllergoSan je oprávnený vylúčiť týchto účastníkov z účasti a vyhradzuje si právo podniknúť právne kroky. Ak sú splnené podmienky na vylúčenie, ceny môžu byť aj dodatočne odobraté alebo vrátené. Z vylúčenia nevznikajú žiadne nároky vylúčených účastníkov voči Inštitútu AllergoSan, ak sú na to oprávnené dôvody.

Výhrada zmeny

Inštitút AllergoSan si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky účasti alebo prerušiť alebo ukončiť súťaž alebo žrebovanie úplne alebo čiastočne bez udania dôvodov a bez predchádzajúceho upozornenia (napr. v prípade technických chýb, z právnych dôvodov, v prípade zneužitia), ak nie je možné zaručiť správne spracovanie. Inštitút AllergoSan nezodpovedá za vyššiu moc, stálu dostupnosť stránky súťaže ani za iné technické chyby. Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto podmienok účasti neplatné alebo sa stanú neplatnými, nie je tým dotknutá právna platnosť zostávajúcich podmienok účasti. Nahrádza sa ustanovením, ktoré najviac zodpovedá účelu neplatného ustanovenia.

Právo a jurisdikcia

Pokiaľ je to právne prípustné, platí rakúske právo s vylúčením referenčných noriem. Miestom súdu je Graz, okres Puntigam, Rakúsko.

Kontakt a odtlačok

Inštitút AllergoSan
Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Gmeinstraße 13, 8055 Graz, Rakúsko

Tel.: +43 316 405 305

E-mail: info@allergosan.at

K odtlačku na adrese https://shop.omni-biotic.com/sk-sk/policies/legal-notice  

 

Zásady ochrany osobných údajov účastníka

Výslovne a preukázateľne súhlasím s tým, že osobné údaje, ktoré odo mňa získame (meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa), môžu byť uchovávané a spracovávané nasledujúcimi spoločnosťami na účely uvedené nižšie: 1. AllergoSan Deutschland (privat) GmbH, 2. Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH a 3. spoločnosti skupiny pridružené k uvedeným spoločnostiam, ako aj tie lekárske spoločnosti, o ktoré sa stará alebo ktoré podporuje jedna zo spoločností uvedených v bodoch 1 až 3 (v tomto prípade priebežne aktualizované na adrese https://shop.omni-biotic.com/sk-sk/policies/privacy-policy ). Odvolanie je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti e-mailom na adresu datenschutz@allergosan.at. Súhlasím tiež s tým, že tieto osobné údaje budú spracované elektronicky a manuálne; to na organizačné a technicko-administratívne účely, na pozadí budúcich vedeckých, eventových a produktových informácií, ako aj na iné marketingové účely.

V súlade so zákazom spájania podľa práva Únie sa môj súhlas považuje za výslovný súhlas so zasielaním elektronickej pošty iba vtedy (a samostatne), ak je samostatne implementovaná funkcia „double-opt-in“ zaškrtnutá zaškrtnutím príslušného políčka v je nastavený súhlas so spracovaním údajov na účely prihlásenia sa na odber noviniek.

V súvislosti s informačnými povinnosťami ochrany údajov beriem na vedomie uvedené vyhlásenie o ochrane údajov na adrese https://shop.omni-biotic.com/sk-sk/policies/privacy-policy.