VOP

VOP

Všeobecné obchodné podmienky („VOP“)

V týchto VOP reprezentuje mužský rod osoby všetkých pohlaví.

1. Platnosť VOP

Tieto VOP platia pre všetky zmluvy, ktoré sa uzatvárajú prostredníctvom online obchodu „shop.allergosan.com“ medzi spoločnosťou APG Allergosan Pharma GmbH a spotrebiteľom.
Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná v rámci obchodných transakcií na účely, ktoré nemožno považovať za jej profesijnú ani komerčnú činnosť.

2. Uznanie VOP

Zákazník berie tieto VOP – v znení platnom v čase podania objednávky – na vedomie a vyjadruje s nimi súhlas hneď v okamihu, kedy bola príslušná objednávka uskutočnená.

3. Uzatvorenie zmluvy

a. Internetová stránka spoločnosti APG Allergosan Pharma GmbH

Prezentácia výrobkov na týchto webových stránkach nepredstavuje z právneho hľadiska záväznú ponuku. Ide o výzvu zákazníkovi, aby sám urobil ponuku. Ponuku v právnom zmysle urobíte ako zákazník tým, že po dokončení procesu objednávania kliknete na tlačidlo „Kúpiť teraz“. Táto objednávka je pre vás záväzná 2 týždne, t. j. zmluva je záväzne uzavretá, ak vašu objednávku v tejto lehote prijmeme. Potvrdenie o prijatí objednávky je odoslané ihneď po jej odoslaní automatickým e-mailom. Prijatie ponuky na uzavretie zmluvy oznámime samostatným e-mailom hneď ako tovar opustí náš sklad (potvrdenie o expedovaní alebo potvrdenie objednávky) alebo najneskôr dodaním tovaru.

b. Proces objednávania

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou APG Allergosan Pharma GmbH. V prehľade sortimentu online obchodu shop.allergosan.com si zákazník môže vybrať požadovaný tovar kliknutím na tlačidlo „Do nákupného košíka“. Vybraný tovar zostáva počas návštevy zákazníka na webových stránkach shop.allergosan.com dočasne uložený v nákupnom košíku. Proces objednávania pokračuje kliknutím na tlačidlo „Do pokladne“ vedľa zoznamu tovaru v nákupnom košíku. Na nasledujúcej stránke je zákazník vyzvaný, aby sa online obchode prihlásil, ak už tu má vytvorený účet, alebo aby sa zaregistroval, resp. pokračoval pri objednávaní ako hosť. Zákazník si potom zvolí požadovanú fakturačnú adresu, ďalej požadovaný spôsob dopravy a napokon požadovanú dodaciu adresu. Zákazník si následne vyberie požadovaný spôsob úhrady a uvedie údaje nevyhnutné na realizáciu platby. Pri výbere externých platobných služieb, ako je napr. PayPal, bude zákazník presmerovaný na externé webové stránky príslušného poskytovateľa platobných služieb. Pred odoslaním objednávky prebehne zhrnutie relevantných údajov v „Prehľade objednávky“. Zákazník si môže svoje údaje v prehľade objednávky ešte raz skontrolovať a v prípade potreby opraviť skôr, než svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „Teraz kúpiť“ odošle spoločnosti APG Allergosan Pharma GmbH. Kliknutím na tlačidlo „Teraz kúpiť“ urobí zákazník záväznú ponuku na kúpu tovaru, ktorý si vybral.

c. Potvrdenie objednávky

Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH odošle po prijatí objednávky zákazníkovi informačný e-mail na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol, a potvrdí v nej prijatie objednávky a zhrnie jej obsah (ďalej ako „Potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky nepredstavuje prijatie ponuky na kúpu zo strany spoločnosti APG Allergosan Pharma GmbH. Ak spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH odmietne uzatvoriť zmluvu, oznámi to bezodkladne zákazníkovi e-mailom.

4. Ukladanie textu zmluvy

Text zmluvy, teda údaje zákazníka zadané v rámci procesu objednávania, spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH ukladá a zákazník do nich môže nahliadnuť prostredníctvom odkazu „Môj účet“ v časti „Moje objednávky“. Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH nezávisle od toho odošle potvrdenie objednávky a tieto VOP na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol.

5. Ceny

a. Všetky ceny sú konečné ceny; sú v nich zahrnuté náklady na balenie a zákonom stanovená DPH.
b. K uvedeným cenám výrobkov sa pripočítavajú ešte prepravné náklady. Viac informácií o výške prepraných nákladov nájdete pri jednotlivých ponukách týchto služieb a tu ->

6. Dodacie podmienky

Tovar dodávame len formou zasielania. Vlastný odber tovaru nie je, bohužiaľ, možný. Tovar tiež nedodávame do balíkomatov.

Ak nebolo dohodnuté inak, dodanie tovaru sa uskutoční na zákazníkom uvedenú adresu. Dodanie tovaru sa uskutoční bez meškania.
V prípade poškodenia tovaru počas prepravy je zákazník povinný škodovú udalosť bezodkladne oznámiť prepravnej spoločnosti a u tejto uplatňovať náhradu škody.

Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH nenesie zodpovednosť v prípade prekážok v dodávke zo strany dodávateľov alebo výrobcov. Ak dodanie tovaru alebo dodržanie dohodnutej dodacej lehoty nebude možné v dôsledku okolností, za ktoré spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH nezodpovedá, je spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH oprávnená celkom alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH bude o tejto skutočnosti zákazníka bezodkladne informovať. Nároky na náhradu škody sú v takomto prípade vylúčené

7. Splatnosť a výhrada vlastníckeho práva

a. Kúpna cena je splatná pred dodaním tovaru.

b. Dodaný tovar zostáva až do okamihu kompletnej úhrady majetkom spoločnosti APG Allergosan Pharma GmbH.

8. Platobné podmienky

a. Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH akceptuje nasledujúce spôsoby úhrady: PayPal, platobná karta (Visa, Mastercard) a okamžitý bankový prevod.

b. Pri platbe platobnou kartou sa uhradená suma stiahne z karty až po dokončení objednávky. Vezmite, prosím, na vedomie: aby ste v online obchode spoločnosti Institut AllergoSan mohli platiť platobnou kartou, musí byť táto aktivovaná pre službu 3D Secure. Viac informácií o tejto službe získate u spoločnosti, ktorá je vydavateľom vašej platobnej karty.

c. PayPal – fakturovanú sumu uhradíte prostredníctvom online poskytovateľa PayPal. Musíte byť u neho zaregistrovaný, resp. sa u nej musíte zaregistrovať. Po preukázaní sa prístupovými údajmi nám môžete potvrdiť platobný príkaz. Ďalšie informácie získate počas procesu objednávania.

d. Okamžitý bankový prevod – stiahnutie kúpnej ceny z vášho účtu sa vykoná po dokončení objednávky.

e. Platia zákonom stanovené ustanovenia o omeškaní. Náklady v súvislosti s upomínaním, vzniknuté v dôsledku primeraných upomienok alebo vyrubenia pohľadávky, sa na faktúre uvádzajú osobitne a možno si ich uplatniť po druhej upomienke.

9. Colné poplatky

Keď si u nás objednávate výrobky a tieto požadujete dodať do krajiny mimo EÚ, môže sa uplatňovať dovozné clo a/alebo dane. Tieto od vás budú vybraté hneď, ako balík dorazí na miesto určenia. Všetky dodatočné poplatky, ktoré vzniknú počas colného konania, ste takisto povinní uhradiť vy. Na tieto poplatky nemáme žiaden vplyv. Colné predpisy sú v závislosti od štátu veľmi rozdielne. Pre viac informácií kontaktujte svoj miestny colný úrad ešte predtým, ako si u nás objednáte tovar.

Vezmite, prosím, na vedomie, že pri objednávkach ste považovaný za dovozcu a musíte dodržiavať všetky zákony a nariadenia krajiny, do ktorej naše výrobky dovážate. Okrem toho môže pri cezhraničných dodávkach colný orgán vaše balíky otvoriť. Pre viac informácií kontaktujte miestny colný úrad.

10. Práva na odstúpenie od zmluvy

10.1. POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ako spotrebiteľ máte pri uzatváraní zmluvy na diaľku zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, o ktorom by sme vás radi informovali:

Právo na odstúpenie od zmluvy

Do tridsiatich dní máte právo bez uvedenia dôvodov odstúpiť od tejto zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je tridsať dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali, resp. prevzala tovar.

Ak si chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás cestou jednoznačného vyhlásenia (napr. listom odoslaným poštou, faxom alebo e-mailom) informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz
Tel.: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
E-mail: slovensko@omni-biotic.com

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spätné zaslanie

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy.

Ak si v prípade viacerých objednaných tovarov uplatníte svoje zákonné právo na odstúpenie od zmluvy len na časť tovaru, znášate náklady na zaslanie k vám v takej výške, aká by vznikla vtedy, keby ste si objednali len zvyšný tovar, ktorý vám zostane. Vrátenie platby uskutočníme rovnakým spôsobom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sme sa s vami výslovne nedohodli na inom spôsobe platby; v žiadnom prípade vám nebudeme za vrátenie týchto prostriedkov účtovať ďalšie poplatky. Vrátenie platby môžeme odmietnuť dovtedy, kým tovar nedostaneme naspäť alebo kým nepreukážete, že ste tovar poslali naspäť, a to podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Tovar ste nám povinní odoslať alebo doručiť bezodkladne a v každom prípade najneskôr do tridsiatich dní odo dňa, keď nás upovedomíte o odstúpení od tejto zmluvy, a to na adresu:

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz
Tel.: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
E-mail: slovensko@omni-biotic.com

Lehota sa považuje za dodržanú vtedy, keď tovar odošlete pred uplynutím lehoty tridsiatich dní. Upozorňujeme vás, že právo na odstúpenie od zmluvy, resp. na odstúpenie od kúpy je vylúčené vtedy, keď v prípade zapečatenia tovaru bolo toto zapečatenie po doručení poškodené a/alebo odstránené.

V prípade odstúpenia od zmluvy znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru; to platí pre zaslanie v rámci Slovenska, ako aj predovšetkým pre vrátenie tovaru zo zahraničia; aj v tomto prípade znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru.

Za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru zodpovedáte len vtedy, keď toto zníženie hodnoty možno pripísať zaobchádzaniu s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na uistenie sa o jeho charaktere, vlastnostiach a funkčnosti.

KONIEC POUČENIA O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.2. VZOR formulára na odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a tento nám odošlite.)

Adresa je nasledujúca:

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz
Tel.: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
E-mail: slovensko@omni-biotic.com

  • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na kúpu nasledujúcich tovarov
  • Dátum objednania (*)/dátum doručenia (*)
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov
  • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
  • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len v prípade odoslania v papierovej forme)
  • Dátum

(*) nehodiace sa preškrtnite.

10.3. UZNANIE

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je možné urobiť iba formou jednoznačného vyhlásenia (napr. listom, faxom, e-mailom) (pozri vyššie vzor v súlade so zákonnými požiadavkami).

10.4. ZNÁŠANIE NÁKLADOV

Ak si uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy, znášate ako spotrebiteľ bežné náklady na vrátenie objednaného tovaru.

11. Záruka

a. Ak nie je uvedené inak, platia všeobecne záväzné ustanovenia o zákonnej záruke; vaše práva v prípade vecných a právnych nedostatkoch sa teda riadia zákonnými požiadavkami. Za opisy tretích osôb, predovšetkým zo strany zákazníkov v rámci zverejnených recenzií zákazníkov, nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

b. Záruka je vylúčená v prípade nedostatkov spôsobených zákazníkom. Platí to predovšetkým pre prípad nesprávneho zaobchádzania.

c. Ak budú na dodanom tovare viditeľné chyby materiálu alebo výrobné nedostatky (aj škody spôsobené prepravou), zákazník/objednávateľ nám to ihneď oznámi.

d. Ak výrobca poskytuje záruku, je zákazník povinný uplatniť si nároky vyplývajúce z tejto záruky priamo voči výrobcovi. Zodpovednosť spoločnosti APG Allergosan Pharma GmbH v rámci prípadu zmluvnej záruky (garancie) je vylúčená; spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH žiadne zmluvné záruky neposkytuje.

e. Vaše zákonné právo na odstúpenie od zmluvy a práva vyplývajúce z akýchkoľvek prípadných osobitných vyhlásení výrobcov o zárukách, ktoré boli týmito poskytnuté alebo priložené k tovaru, zostávajú vo všetkých prípadoch nedotknuté.

12. Zodpovednosť a vylúčenie zodpovednosti

Takmer pri všetkých výrobkoch ponúkaných na týchto webových stránkach ide o výživové doplnky/potraviny na osobitné medicínske účely (vyvážená diéta). Pri ich užívaní je rozhodujúce zodpovedné používanie, aby sa zamedzilo vedľajším účinkom. Týka sa to predovšetkým dodržiavania odporúčaného užívania a dávkovania. Pred ich užívaním treba takisto zohľadniť známu neznášanlivosť určitých zložiek.

Výživové doplnky sú určené na doplnenie bežnej stravy živinami alebo inými životne dôležitými látkami, ktoré majú výživový alebo fyziologický účinok a sú v ponuke vo forme kapsúl, tabliet, pastiliek, vrecúšok s práškom, ampuliek s tekutinou, tekutín a práškov alebo podobných formách na užívanie v dávkovaných množstvách.
Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Pri užívaní v odporúčanej dennej dávke nemajú výživové doplnky u zdravej dospelej osoby vedľajšie účinky. Ak by sa však napriek tomu v dôsledku individuálnej neznášanlivosti vyskytli vedľajšie účinky alebo došlo k poškodeniu zdravia, nepreberá spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH za toto žiadnu zodpovednosť. Výživové doplnky sa vždy musia skladovať mimo dosahu malých detí.

Informácie uvedené na týchto webových stránkach slúžia výlučne na opísanie výživových alebo fyziologických procesov, ktoré sa týkajú ponúkaných výživových doplnkov. Naše opisy a ďalšie informácie o výrobkoch neslúžia na účely diagnostiky, ošetrovania, liečby ani prevencie choroby alebo určitého zdravotného stavu. V žiadnom prípade nie sú určené ako náhrada odporúčaní alebo ošetrenia lekára, alebo na diagnostikovanie či liečbu ochorenia.

Ak chcete liečiť určitú chorobu, užívať lieky, máte ťažkosti, držíte diétu, ste tehotná alebo dojčíte, potom skôr než použijete niektorý z výrobkov na základe tu prezentovaných informácií, požiadajte o konzultáciu svojho lekára. Odporúčame vám zvoliť lekára, ktorý má hlboké znalosti o látkach, pretože len taký vám bude môcť poskytnúť kompetentné odporúčania a bude vedieť posúdiť prípadné vedľajšie účinky alebo interakcie s liekmi.

Všetky informácie o výrobkoch uvedené na týchto webových stránkach sú uverejnené len na informačné účely. Odporúčame vám, aby ste sa nespoľahli len na informácie, ktoré sú uvedené na našich webových stránkach ale aby ste si pred použitím, resp. požitím výrobkov vždy a dôkladne prečítali etiketu, výstražné upozornenia a pokyny na použitie.

a. Ak by v dôsledku nesprávneho užitia výrobkov ponúkaných na týchto webových stránkach došlo k vedľajším účinkom alebo poškodeniu zdravia, nepreberá za to spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH nezodpovedá za tvrdenia, sľuby, nepresné alebo nesprávne informácie o výrobkoch ani odporúčania týkajúce sa ich užívania, ktoré poskytujú rôzni výrobcovia výrobkov.

b. Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH okrem toho nezodpovedá za preklepy ani za zmeny zloženia výrobkov. Hoci boli informácie uvedené na týchto webových stránkach starostlivo preskúmané, neručí spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH za úplnosť informácií na týchto webových stránkach ani za to, že tieto zodpovedajú najnovším poznatkom.

c. Nároky zákazníka na náhradu škody voči spoločnosti APG Allergosan Pharma GmbH sú vylúčené v prípade, ak spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH alebo jej zástupcovia, resp. pomocníci nekonali úmyselne ani z hrubej nedbanlivosti.

d. Tým nie je dotknutá zodpovednosť za preukázateľné škody vzniknuté v dôsledku usmrtenia, ujmy na zdraví, poškodenia zdravia, v dôsledku porušenia podstatných zmluvných povinností z nedbanlivosti alebo úmyselným konaním, alebo pokiaľ je zodpovednosť povinná podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom alebo v dôsledku zavinenia pri uzatváraní zmluvy alebo iných porušení povinností alebo nárokov na náhradu vecnej škody v dôsledku protiprávneho konania. Podstatné zmluvné povinnosti sú povinnosti, ktorých splnenie umožňuje riadne plnenie zmluvy a na dodržiavanie ktorých sa môže kupujúci pravidelne spoliehať.

13. Vyššia moc

Ak nám v plnení našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku zabráni vyššia moc alebo okolnosti, ktoré nedokážeme ovplyvniť, nenesie spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH žiadnu zodpovednosť.

14. Právo na započítanie, zádržné právo

a. Zákazník nemá nárok na vzájomné započítanie voči našim pohľadávkam, ibaže by protipohľadávky zákazníka boli právoplatne určené alebo nesporné. Zákazník má nárok na vzájomné započítanie voči našim pohľadávkam aj v prípade, keď uplatňuje reklamáciu alebo protipohľadávky na základe tejto kúpnej zmluvy.

b. Zákazník si môže uplatniť zadržiavacie právo len vtedy, keď sa jeho protipohľadávka zakladá na tej istej kúpnej zmluve.

15. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne a zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne, pričom výslovne dodržiavame predpisy upravujúce ochranu osobných údajov. Osobné údaje sú v zásade informácie, na základe ktorých možno identifikovať a kontaktovať určitú osobu. Vaše osobné údaje získavame a ukladáme vtedy, keď sa s nami kontaktujete, vypĺňate formuláre, ste aktívni na našich webových stránkach, nakupujete u nás, prihlasujete sa na odber nášho bulletina a odosielate hodnotenie výrobkov a iné hodnotenia.

Tieto osobné údaje zhromažďujeme a ukladáme (spracúvame) preto, pretože sú nevyhnutné na zodpovedanie vašich otázok, poskytovanie informácií a správne spracovávanie vašich objednávok. Okrem toho tieto informácie používame na to, aby sme vám mohli zaistiť relevantný zážitok z nakupovania, prispôsobený vašim záujmom. Podrobnejšie ustanovenia o ochrane údajov sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, na ktoré odkazujeme.

16. Zmena VOP/výhrada zmeny

Tieto VOP sme oprávnení jednostranne zmeniť v prípadoch, ak je to nevyhnutné na odstránenie problémov súvisiacich s princípom rovnocennosti, ktoré vznikli dodatočne, alebo na prispôsobenie sa zmeneným legislatívnym alebo technickým rámcovým podmienkam. O zmene budeme zákazníka informovať oznámením obsahu zmenených usmernení na poslednú známu e-mailovú adresu zákazníka. Zmena sa stane súčasťou zmluvy v prípade, keď zákazník do šiestich týždňov od doručenia tohto oznámenia o zmene neprejaví písomnou alebo textovou formou svoj nesúhlas so zahrnutím tejto zmeny do zmluvného vzťahu s nami.

17. Salvátorská klauzula

Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP neúčinným, nebude tým dotknutá účinnosť zvyšných ustanovení.

18. Jazyk zmluvy

V prípade otázok, akýchkoľvek prejavov vôle týkajúcich sa obsahu zmluvy a uzatvorenia zmluvy, sú k dispozícii nasledujúce jazyky: nemecký a anglický jazyk.

19. Autorské práva

Zhotovovanie kópií alebo reprodukovanie (tiež vytlačením na papier) celých týchto webových stránok alebo len ich častí je dovolené len s písomným súhlasom spoločnosti APG Allergosan Pharma GmbH. Tlač na papier sa povoľuje len na účel podania objednávky spoločnosti APG Allergosan Pharma GmbH alebo na použitie ako pomôcky pri nakupovaní. Chyby v písaní a omyly v texte a obrázkoch sú vyhradené. Všetky práva sú vyhradené.

Podmienky používania

1. Všeobecné informácie

Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH prevádzkuje webové stránky na doméne shop.allergosan.com. Nevyhnutným predpokladom používania webových stránok shop.allergosan.com je súhlas používateľa s podmienkami používania uvedenými nižšie. Používanie týchto webových stránok znamená, že používateľ akceptuje podmienky používania a všetky ďalšie právne texty. V prípade, že používateľ podmienky používania neprijme, nesmie webové stránky shop.allergosan.com ďalej využívať.

Ak dôjde k porušeniu všetkých alebo jednotlivých ustanovení podmienok používania uvedených nižšie, znamená to bezodkladné a automatické odňatie oprávnenia používania týchto webových stránok. Pri takýchto porušeniach si spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH vyhradzuje právo uplatňovať akékoľvek nároky (napr. nároky zo záruky, resp. z náhrady škody) voči príslušnému/príslušným používateľovi/používateľom.

2. Autorské právo

Používanie webových stránok shop.allergosan.com je povolené výlučne na informatívne účely. Všetky obsahy na webových stránkach shop.allergosan.com sú chránené autorským právom, a to nezávisle od toho, či sú tieto obsahy ponúkané za poplatok alebo zadarmo. Na akékoľvek kopírovanie, šírenie, prenájom, zapožičiavanie, zverejňovanie alebo akékoľvek iné využívanie sa vyžaduje výslovný písomný súhlas spoločnosti APG Allergosan Pharma GmbH a pri neexistencii takéhoto súhlasu je výslovne zakázané. Výnimku predstavuje prípad, keď je v osobitnom ustanovení výslovne stanovené inak.

Porušenia tohto ustanovenia môžu mať za následok najmä dôsledky v rovine ochrany ochranných známok, autorských práv a pravidiel hospodárskej súťaže. Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH si výslovne vyhradzuje všetky autorské práva a z toho vyplývajúce práva na používanie (práva a povolenia na používanie diela tretími subjektmi so súhlasom autora).

3. Záruka

Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH nezaručuje, že webové stránky shop.allergosan.com budú vždy a kedykoľvek prístupné. Chyby ľubovoľného druhu môžu viesť k tomu, že webové stránky shop.allergosan.com nebudú prístupné. Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH neručí v žiadnom prípade za istú dostupnosť, resp. prístupnosť webových stránok shop.allergosan.com.

Za obsahy zverejnené na webových stránkach shop.allergosan.com nepreberá spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH žiadnu záruku. To isté platí pre služby a s nimi súvisiace opisy, ktorú sú prípadne na týchto webových stránkach ponúkané. Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH nie je týmito informáciami viazaná a môže kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia na webových stránkach alebov obsahov na nich uverejnených vykonať zmeny.

4. Zodpovednosť

Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH, resp. osoby alebo spoločnosti spojené so spoločnosťou APG Allergosan Pharma GmbH nie sú zodpovedné za akúkoľvek škodu nezávisle od možného zavinenia. Toto vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje na všetky škody, ku ktorým dôjde v dôsledku používania týchto webových stránok, nemožnosti ich používania (výpadky), resp. obmedzenej dostupnosti týchto webových stránok a obsahov, zobrazenia chybných informácií, zobrazenia informácií tretích strán, ako aj zobrazenia hypertextových odkazov na obchode shop.allergosan.com. V prípade, že bude spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH ponúkať na týchto webových stránkach bezplatné sťahovanie softvéru, nepreberá zaň žiadnu zodpovednosť. Rovnako nepreberáme zodpovednosť za akúkoľvek následnú škodu. Všetky informácie uverejnené na týchto webových stránkach sú nezáväzné.

Toto všeobecné vylúčenie zodpovednosti platí nezávisle od základu uplatnených nárokov, bez ohľadu na stupeň zavinenia a nezávisle od toho, či spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH alebo tretie osoby, resp. spoločnosti, ktoré s ňou obchodujú alebo sú s ňou inak spojené, vedeli alebo museli vedieť o možnosti vzniku škody. Vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje na zmluvné ako aj mimozmluvné nároky.

5. Hypertextové odkazy

Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH nezodpovedá za odkazmi prepojené webové stránky ani za ich obsah. Hypertextové odkazy nachádzajúce sa na webových stránkach shop.allergosan.com sú bezplatnou službou. Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH nemá vplyv na stvárnenie, resp. zmenu prepojených webových stránok, ani na obsah, ktorý sa na nich ponúka. Ak hypertextové odkazy odkazujú na externý obsah, nepredstavujú tieto žiadne hodnotenie obsahu, na ktorý odkazujú.

Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH nenesie predovšetkým žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť, zákonnosť, objektivitu a aktuálnosť týchto obsahov. Za prístup k informáciám, ku ktorým sa možno dostať prostredníctvom hypertextových odkazov je zodpovedný výlučne používateľ. Ak si používatelia všimnú, že odkaz odkazuje na obsah, ktorý je z právneho hľadiska problematický, žiadame ich, aby o tomto odkaze e-mailom informovali spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH, aby ho táto mohla odstrániť.

6. Právne texty

Všetky ostatné právne texty, na ktoré sa v týchto podmienkach používania odkazuje, sú neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok používania a podliehajú ustanoveniam stanoveným v týchto podmienkach používania vždy vtedy, keď neobsahujú špeciálnejšie ustanovenia (napr. platený obsah).

7. Zmeny

Spoločnosť APG Allergosan Pharma GmbH má právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť tieto podmienky používania a všetky ostatné právne texty. Záväzná je príslušná verzia predmetných podmienok používania. Všetci používatelia webových stránok shop.allergosan.com výslovne súhlasia s tým, že aktuálne platná verzia nadobúda pre používateľa platnosť, keď tento opäť navštívi webové stránky shop.allergosan.com a nepodá písomnú námietku proti tejto aktuálnej verzii podmienok používania alebo iných právnych textov.

8. Salvátorská klauzula

Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení týchto podmienok používania, resp. iných právnych textov sa nedotkne účinnosti zvyšných ustanovení; v tomto prípade sa za uzavreté považujú tie dohody, ktoré sú právne účinné a najviac sa približujú pôvodnému cieľu spoločnosti APG Allergosan Pharma GmbH.

9. Jurisdikcia a rozhodné právo

Pokiaľ to umožňujú právne predpisy, je miestom súdnej príslušnosti sídlo spoločnosti APG Allergosan Pharma GmbH. Všetky právne vzťahy sa riadia výlučne rakúskym právnym poriadkom. Uplatnenie ustanovení medzinárodného súkromného práva, resp. dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené.