Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Na ochrane vašich osobných údajoch nám mimoriadne záleží. Vaše údaje spracovávame výlučne na základe zákonných ustanovení.

Tieto informácie opisujú, ako spoločnosť Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH, s ňou prepojené spoločnosti a zdravotnícke firmy, o ktoré sa stará alebo ktoré podporuje jedna z uvedených spoločností (ďalej len „my“), spracúvajú vaše osobné údaje a osobné záujmy (ďalej len „údaje“).

1. Spracovávanie vašich údajov

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, keď s nami uzavierate zmluvu (napr. kúpa niektorého z našich výrobkov), alebo keď sa na nás obrátite s otázkou (napr. otázka týkajúca sa výrobku alebo z vlastného záujmu) používame – ak nemáme k dispozícii súhlas s ďalším spracúvaním týchto údajov – výlučne na tie účely, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zodpovedanie vašich otázok (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR - všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Len vtedy, keď nám v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR na to dáte súhlas, použijeme vaše údaje, ktoré nám spolu s týmto súhlasom poskytujete, aj na iné účely, ako je napríklad zasielanie vedeckých informácií v bulletinoch atď. Presný účel použitia pritom vyplýva z príslušného vyhlásenia o súhlase. Súhlas so spracovaním vašich údajov je dobrovoľný a môžete ho odmietnuť bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov pre vás.

Svoj súhlas môžete odvolať kedykoľvek, pričom vás upozorňujeme na to, že aj po tomto odvolaní môžeme aj naďalej uskutočňovať také spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností. Vaše údaje môžeme v súlade so zákonom spracúvať až do okamihu prijatia odvolania vášho súhlasu.

Ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním svojich údajov, nebude to pre vás znamenať žiadnu nevýhodu a nebudete už od nás dostávať žiadne propagačné informácie.

2. Poskytovanie vašich údajov príjemcom

S vaším súhlasom sú vaše údaje prenášané do spoločností, ktoré sú uvedené vo vašom vyhlásení o súhlase a ktoré sú s nami prepojené, ako aj zdravotníckym spoločnostiam, o ktoré sa staráme alebo ich podporujeme (tieto sú priebežne uverejňované na stránke www.allergosan.at/datenschutz). Aj tieto spoločnosti smú vaše údaje spracúvať len v takom rozsahu, s akým ste súhlasili.
Okrem toho zadávame jednotlivé úlohy spracovania údajov externým poskytovateľom služieb. Títo takzvaní zákazkoví spracovatelia majú prístup k vašim údajom len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie ich služby. Zákazkoví spracovatelia takisto podliehajú prísnym pravidlám práva na ochranu údajov a sú viazaní tými účelmi spracovania, ktoré im zmluvne určíme, takže nesmú používať vaše údaje na iné účely.

Prístup k vašim údajom poskytujeme nasledujúcim zákazkovým spracovateľom:
• poskytovateľom IT služieb (napr. úložisko údajov), ktorých tým poveríme,
• poskytovateľom logistických služieb (napr. doručovateľským spoločnostiam),
• poskytovateľom komunikačných služieb (napr. odosielanie faxov, poštové služby),
• úverovým a bankovým inštitúciám na účely realizácie platieb,
• daňovým poradcom,
• právnym zástupcom, resp. súdom pri právnych prípadoch.

Niektorí z našich príjemcov sa nachádzajú mimo územie Európskej únie (EÚ) alebo tam spracúvajú vaše údaje. Vaše údaje poskytujeme len do tých krajín, ktorí podľa Európskej Komisie disponujú primeranou úrovňou ochrany osobných údajov, porovnateľnou s ochranou v EÚ („Privacy Shield“).

Vaše údaje neposkytujeme tretím osobám na komerčné účely, iba ak by ste s takýmto poskytnutím výslovne súhlasili formou osobitného vyhlásenia.

3. Lehota uchovávania

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, ako to odôvodnene považujeme za potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov a ako to povoľujú platné právne predpisy. Vaše údaje uchovávame v každom prípade dovtedy, kým existujú zákonné povinnosti uchovávania alebo kým ešte neuplynuli premlčacie lehoty pre prípadné právne nároky.

4. Spracúvanie osobných údajov pri používaní našej webovej stránky

a. Ukladanie prístupových údajov do súborov denníka servera

Naše webové stránky (priebežne aktualizované na adrese www.allergosan.at/datenschutz) môžete navštíviť bez toho, aby ste museli uviesť akékoľvek informácie o svojej osobe. V takzvaných súboroch denníka servera ukladáme iba údaje o prístupe, ako je názov požadovaného súboru, dátum a čas požiadavky, množstvo prenesených dát a žiadajúci poskytovateľ. Tieto údaje sa vyhodnocujú výlučne na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky stránok a na zlepšenie našej ponuky a neumožňujú nám vyvodzovať žiadne závery o vašej osobe. Bez vášho aktívneho prispenia nie sú prostredníctvom týchto webových stránok spracúvané žiadne vaše osobné údaje. Ak sa na našich stránkach zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa, e-mailová adresa), deje sa tak vždy na dobrovoľnej báze a je na to potrebné aktívne vyplnenie a odoslanie formulára. Tieto údaje nám slúžia len na priame zaslanie informácií, ktoré výslovne požadujete (presný účel použitia údajov vyplýva z príslušného vyhlásenia o súhlase).

b. Kontakt s nami

Keď sa s nami skontaktujete prostredníctvom formulára uverejneného na našich webových stránkach alebo e-mailom, použijeme vaše údaje výlučne na spracovanie vášho dopytu a bez vášho výslovného súhlasu ich nebudeme ďalej spracúvať.

c. Súbory cookie

Naše webové stránky používajú takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú pomocou prehliadača vo vašom koncovom zariadení. Tieto súbory sú neškodné. Súbory cookie používame na to, aby bola naša ponuka prispôsobená používateľom a zodpovedala vašim záujmom. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené na vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Pomocou nich dokážeme pri najbližšej návšteve opätovne rozpoznať váš prehliadač. Ak si to neželáte, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o použití súborov cookie a aby ste ich mohli povoliť len v individuálnych prípadoch. V prípade zakázania súborov cookie môže byť funkčnosť našich webových stránok obmedzená.

d. Nástroje na analýzu webových stránok

Naše webové stránky používajú funkcie rôznych služieb poskytujúcich webovú analytiku, ktoré vám opíšeme v nasledujúcej časti. S každým príslušným poskytovateľom sme uzavreli zodpovedajúcu zmluvu na externé zákazkové spracúvanie údajov. Údaje spracúvame na báze zákonných ustanovení § 96 ods. 3 TKG (spolkového telekomunikačného zákona), ako aj čl. 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) a/alebo f) (oprávnený záujem) nariadenia GDPR. V zmysle nariadenia GDPR (oprávnený záujem) je naším záujmom zlepšovanie našej ponuky a našej internetovej prezentácie.

i. Google Analytics

Google Analytics je služba na analýzu webových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré mu umožňujú analýzu používania webových stránok jej používateľmi. Zaznamenáva sa vaša IP adresa, obratom sa však (vymazaním posledných 8 bitov) pseudononymizuje. Potom je preto možná len približná lokalizácia. Takto získané informácie sa prenášajú na server poskytovateľa, kde sa ukladajú. Spoločnosť Google využíva tieto informácie na základe nášho poverenia, aby o. i. vyhodnocovala využívanie našich webových stránok z vašej strany a aby zostavovala správy o aktivitách na webových stránkach. Údaje o používateľoch uchováva spoločnosť Google na dobu 50 mesiacov. Môžete tomu zabrániť a nastaviť svoj prehliadač tak, aby neukladal žiadne súbory cookie. Zhromažďovaniu údajov vytváraných pomocou súborov cookie a údajov súvisiacich s vaším používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy) zo strany spoločnosti Google a ich spracúvaniu spoločnosťou Google môžete navyše zabrániť aj tým, že si na stránke http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiahnete a nainštalujete dostupný prídavný modul (plug-in) prehliadača. Viac informácií o podmienkach používania a ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti Google nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/.

ii. Google AdWords

Využívame službu Google AdWords, analytickú službu od spoločnosti Google, a v rámci nej nástroj na meranie konverzie (Conversion tracking). Služba Google AdWords pri tom do vášho koncového zariadenia uloží takzvaný „konverzný súbor cookie“ v prípade, že kliknete na reklamu aktivovanú spoločnosťou Google. Tieto súbory cookie stratia svoju platnosť po 30 dňoch a neslúžia na identifikáciu vašej osoby. Keď na našich webových stránkach navštívite určité stránky, môže spoločnosť Google aj my rozpoznať, že ste klikli na túto reklamu a boli ste presmerovaní na túto stránku. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie slúžia na vytváranie štatistík, na základe ktorých sa dozvieme počet používateľov, ktorí klikli na reklamu aktivovanú spoločnosťou Google a otvorili stránku, na ktorej sa nachádzala značka na meranie konverzie.

Okrem nástroja na meranie konverzií používame aj funkcie remarketingu, cieľových skupín so spoločnými záujmami, používateľom definovaných cieľových skupín so spoločnými záujmami, cieľových skupín pripravených nakupovať, podobných cieľových skupín, ako aj demografického a geografického zacielenia.

Pomocou funkcie remarketingu od spoločnosti Google obsiahneme používateľov, ktorí už naše webové stránky navštívili a môžeme svoju reklamu prezentovať podľa ich záujmov. Na základe správania používateľov na webových stránkach v reklamnej sieti spoločnosti Google („display network“) za posledných 30 dní a pomocou vyhľadávača zameraného na kontextové zacielenie zisťuje služba Google AdWords aj to, aké spoločné záujmy a charakteristiky vykazujú používatelia našich webových stránok. Na základe týchto informácií nájde služba AdWords na marketingové účely nových potenciálnych zákazníkov, ktorých záujmy a charakteristiky sú podobné ako záujmy a charakteristiky používateľov našich webových stránok.

Viac informácií o podmienkach používania a ochrane osobných údajov v rámci služby Google AdWords nájdete na stránke http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

iii. Hotjar

Na zlepšovanie používania našich webových stránok používame softvér Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Európa). Pomocou softvéru Hotjar môžeme merať a vyhodnocovať správanie používateľov (pohyby myšou, kliknutia, výška rolovania atď.). Na tento účel využíva softvér Hotjar súbory cookie, ktoré ukladá na koncových zariadeniach používateľov a môže ukladať údaje používateľov, ako sú informácie o prehliadači, operačnom systéme, čase zotrvania na stránke atď. Viac informácií o spracúvaní údajov softwarom Hotjar nájdete na stránke www.hotjar.com/privacy.

iV. HubSpot

Z rôznych dôvodov používame aj službu HubSpot. HubSpot je americká softvérová spoločnosť s pobočkou v Írsku. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko, tel: +353 1 5187500. HubSpot je integrované softvérové riešenie, ktoré nám umožňuje pokryť rôzne aspekty nášho online marketingu. Medzi ne patrí napr.: e-mailový marketing, publikovanie a reporting na sociálnych sieťach, reporting, správa kontaktov (napr. segmentácia používateľov a CRM), vstupné stránky (landing pages) a kontaktné formuláre.

Naša registračná služba umožňuje návštevníkom našich webových stránok dozvedieť sa viac o našej spoločnosti, sťahovať si obsahy a sprístupniť svoje kontaktné údaje a ďalšie demografické informácie. Tieto informácie ako aj obsahy našich webových stránok sú uložené na serveroch nášho softvérového partnera, spoločnosti HubSpot. Môžeme ich použiť na nadviazanie kontaktu s návštevníkmi našich webových stránok a na zistenie, ktoré služby našej spoločnosti ich zaujímajú. Na všetky nami zhromaždené informácie sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Všetky zhromaždené informácie používame výlučne na optimalizáciu našich marketingových opatrení.

Ďalšie informácie o spoločnosti HubSpot o zásadách ochrany osobných údajov: https://legal.hubspot.com/privacy-policy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

Ďalšie informácie od spoločnosti HubSpot o zásadách ochrany osobných údajov v EÚ: https://legal.hubspot.com/data-privacy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404.

Ďalšie informácie o súboroch cookie používaných spoločnosťou HubSpot nájdete na adrese: https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404.

https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cookie-security-and-privacy?__hstc=126461458.d172fb6ce77416dc0204e0edccefeb00.1619080587812.1619080587812.1619080587812.1&__hssc=126461458.1.1619080587813&__hsfp=3707404404

V rámci snahy o optimalizáciu našich marketingových opatrení môže spoločnosť HubSpot zhromažďovať a spracovávať najmä nasledujúce údaje:

Geografická poloha
Typ prehliadača
Informácie ohľadom navigácie
URL odkazov
Údaje o výkonnosti
Informácie o používaní aplikácie
Údaje o mobilnej aplikácii
Informácie o registrácii pre službu predplatného HubSpot
Lokálne zobrazené súbory
Doménové názvy
Zobrazené stránky
Agregované používanie
Verzia operačného systému
Poskytovateľ internetových služieb
IP adresa
Identifikátor zariadenia
Trvanie návštevy
Odkiaľ bola aplikácia stiahnutá
Operačný systém
Udalosti, ktoré sa vyskytli v rámci aplikácie
Čas prístupu
Údaje o toku kliknutí
Model a verzia zariadenia


V budúcnosti budeme používať HubSpot aj na poskytovanie kontaktných formulárov. Na tento účel používame službu HubSpot na sprístupnenie online formulárov. Pri tomto zdieľame vaše údaje so spoločnosťou HubSpot, ktorá ich spracúva výlučne z nášho poverenia. Pozrite si príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa služby HubSpot. V tejto súvislosti majte, prosím, na pamäti: Ak nás kontaktujete pomocou kontaktných formulárov, môžu byť osobné údaje odoslané poskytovateľom služieb v tretích krajinách. Bezpečnosť takéhoto prenosu je spravidla zabezpečená pomocou štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré zabezpečujú, že spracovanie osobných údajov je na úrovni bezpečnosti zodpovedajúcej úrovni podľa GDPR. Ak štandardné doložky o ochrane údajov nie sú dostatočnou zárukou na vytvorenie primeranej úrovne bezpečnosti, je vaše potvrdenie vyhlásenia o ochrane osobných údajov v rámci takýchto kontaktných formulárov považované za súhlas v zmysle článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR, oprávňujúce k prenosu údajov do tretích krajín.

Ak si želáte, aby spoločnosť HubSpot uvedené údaje nezhromažďovala a nespracúvala, môžete svoj súhlas kedykoľvek odmietnuť alebo ho odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelu spracovania. Údaje budú vymazané hneď, kým už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu.

e.E-mailová reklama s registráciou bulletina

Ak sa zaregistrujete na odber noviniek, údaje potrebné na tento účel alebo vami osobitne poskytnuté údaje použijeme na pravidelné zasielanie nášho e-mailového bulletina na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 v. 1 písm. a) GDPR. Odhlásenie sa z odberu je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať buď zaslaním správy na nižšie uvedenú kontaktnú adresu, alebo prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v bulletinu. Po odhlásení z odberu vašu e-mailovú adresu vymažeme, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo sme si nevyhradili právo používať údaje nad tento rámec spôsobom, ktorý je povolený zákonom a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.

5. Vaše práva v súvislosti s vašimi údajmi

V súlade s platnými predpismi na ochranu údajov máte okrem iného právo (za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi):

• požadovať informácie o tom, či a aké údaje o vás uchovávame a získať kópie týchto údajov,
• požadovať opravu alebo doplnenie svojich údajov, ktoré sú nesprávne alebo nekompletné alebo ktoré sa nespracúvajú v súlade so zákonnými požiadavkami,
• požadovať vymazanie svojich údajov, ak proti vymazaniu neexistuje právne uznaný dôvod (zákonné lehoty uchovávania údajov),
• požadovať od nás obmedzenie spracúvania svojich údajov za týchto podmienok:

– spochybňujete správnosť svojich osobných údajov,
– namiesto vymazania nezákonne spracovaných údajov požadujete obmedzenie ich používania,
– spracované údaje potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
– pri uplatnení práva na vznesenie námietky počas trvania objasnenia, či si oprávnené dôvody vyžadujú ďalšie spracúvanie osobných údajov,

• za určitých okolností namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov alebo odvolať súhlas, ktorý ste predtým udelili (zákonnosť spracúvanie osobných údajov, ktoré sme vykonávali do okamihu vášho odvolania tým nie je dotknutá),
• požadovať prenosnosť údajov,
• poznať identitu tretích strán, ktorým sa vaše údaje prenášajú a
• podať sťažnosť u svojho príslušného orgánu na ochranu údajov.

6. Naše kontaktné údaje

Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť svoje práva ako subjekt údajov, obráťte sa na nás:

Institut AllergoSan
Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Gmeinstraße 13
8055 Graz
E-mail: datenschutz@allergosan.at

V prípade žiadostí o informácie vás žiadame o zaslanie kópie preukazu totožnosti s fotografiou na účely identifikácie.