Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

1. POKYNY NA ODSTÚPENIE

Ako spotrebiteľ máte pri uzatváraní transakcie predaja na diaľku zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré vám vysvetlíme nižšie:

Právo na odvolanie

Máte právo zrušiť túto zmluvu do tridsiatich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je tridsať dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom, faxom alebo e-mailom zaslaným poštou). Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz

Tel.: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
Email: slovensko@omni-biotic.com

Na dodržanie lehoty na odvolanie stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odvolanie odošlete pred uplynutím lehoty na odvolanie. V prípade vrátenia tovaru najskôr informujte našu zákaznícku podporu na adrese slovensko@omni-biotic.som, ktorá s vami prediskutuje ďalší postup vrátenia tovaru. Tovar by mal byť zaslaný na adresu:

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
8055 Graz
Rakúsko

Dôsledky odvolania

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov spôsobených tým, že ste si vybrali iný spôsob doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy.

Ak ste si objednali viacero produktov a uplatníte si zákonné právo na odstúpenie od zmluvy len v súvislosti s časťou produktov, musíte uhradiť sumu nákladov na dopravu, ktorá by bola splatná, ak by ste si objednali len produkty, ktoré zostali vo vašom vlastníctve. Vrátenie peňazí vám vykonáme rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; za toto vrátenie peňazí vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatok. Vrátenie peňazí môžeme odmietnuť, kým nedostaneme produkty naspäť, alebo kým nepredložíte dôkaz o tom, že ste produkty poslali späť, v závislosti od toho, čo nastane skôr. Produkty musíte vrátiť alebo zaslať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy, na adresu:

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz

Tel.: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
Email: slovensko@omni-biotic.com

Lehota je dodržaná, ak produkty odošlete pred uplynutím 30-dňovej lehoty. Upozorňujeme, že právo na odstúpenie od zmluvy alebo na odvolanie sa vylučuje, ak v prípade zapečatených produktov bola pečať po doručení poškodená a/alebo odstránená.

V prípade odstúpenia od zmluvy znášate priame náklady na spätnú prepravu; to platí pre vrátenie v rámci Rakúska ale najmä pre vrátenie zo zahraničia; aj v tomto prípade znášate priame náklady na spätnú prepravu.

Stratu hodnoty produktov musíte uhradiť len vtedy, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku vami vykonanej manipulácie, ktorá nie je potrebná na kontrolu kvality, vlastností a funkčnosti produktov.

KONIEC POKYNU NA ODVOLANIE

2. Vzor formulára na odvolanie

(Ak chcete zmluvu zrušiť, môžete vyplniť tento formulár a vrátiť nám ho.)

Na adresu:

APG Allergosan Pharma GmbH
Gmeinstraße 13
AT-8055 Graz

Tel.: +43 316 405 305
Fax: +43 316 405 305 20
Email: slovensko@omni-biotic.com

  1. Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup týchto produktov.
  2. Objednané dňa (*)/obdržané dňa (*)
  3. Meno spotrebiteľa(ov)
  4. Adresa spotrebiteľa(ov)
  5. Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len pre papierovú komunikáciu)
  6. Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

3. Potvrdenie

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je teraz možné len prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom, faxom, e-mailom) (pozri vyššie, právny vzor).

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁKLADY

Ak uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ste ako spotrebiteľ zodpovedný za bežné náklady na vrátenie objednaných produktov.